Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ανακοινώνει τους προσωρινούς Πίνακες με τα στοιχεία-μόρια των αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών της, που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την με αρ. 149629/Ε2/03-11-2020 ΑΔΑ: ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ :

α) Για βελτίωση θέσης

β) Για οριστική τοποθέτηση.

        Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail  της Γραμματείας του ΠΥΣΠΕ Λάρισας pyspelar@gmail.com, από την Τετάρτη 03/02/2021  έως και την Τρίτη 09/02/2021 και ώρα 14:00

          Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα της Γραμματείας του ΠΥΣΠΕ Λάρισας 2414409.831, 832 & 833.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ07.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ08.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60 ΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 ΕΑΕ & ΠΕ71.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ79.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ86.