Κατόπιν των ελέγχων των τεχνικών Υπηρεσιών στις σχολικές μονάδες στους κατά τόπους Δήμους, παρακαλούνται οι Διευθυντές - Προϊστάμενοι να μας ενημερώσουν εγγράφως για την κατάσταση της σχολικής μονάδας, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί ζημίες ή βλάβες στις υποδομές της σχολικής μονάδας.

ΔΠΕ Λάρισας