Σας  γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 33 του νόμου Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄/11-05-2016) ορίζεται ότι:

«Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».

Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016?2017.

Επομένως, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017, θα υποβάλλονται από την πρώτη (1η ) έως και τη δεκάτη (10η )  Απριλίου. Στην περίπτωση που η εναρκτήρια ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι αργία, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ανάκληση αίτησης παραίτησης μπορεί να κατατίθεται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ. Α?/09-02-2007).