Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη 5/12-02-2021 του ΠΥΣΠΕ Λάρισας, κατά την οποία εξετάστηκαν οι ενστάσεις εκπαιδευτικών επί των προσωρινών Πινάκων Μετάθεσης, ανακοινώνει τους οριστικούς Πίνακες των αιτήσεων Μετάθεσης για βελτίωση θέσης / οριστική τοποθέτηση, οι οποίες διενεργήθηκαν σύμφωνα με την με αρ. 149629/Ε2/03-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ) εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η ένταξη των εκπαιδευτικών σε Ειδική Κατηγορία Μετάθεσης θα γίνει μετά την ανακοίνωση των Γενικών Μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στους Πίνακες εμφανίζονται και οι Δήμοι Εντοπιότητας και Συνυπηρέτησης των εκπαιδευτικών, αλλά τα αντίστοιχα Μόρια δεν περιλαμβάνονται στο Σύνολο Μορίων, καθώς δεν έχουν ακόμα επιλεγεί οι σχολικές μονάδες προτίμησης.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ07.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ08.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60 ΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 ΕΑΕ & ΠΕ71.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ79.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ86.