Διευκρινίσεις για την κατάθεση δικαιολογητικών στη ΔΠΕ Λάρισας στο
πλαίσιο της Προκήρυξης 1ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ

Σχετικά με την κατάθεση Αίτησης και δικαιολογητικών, στο πλαίσιο της Προκήρυξης
1ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ και σύμφωνα με την πρόσκληση με αρ. πρωτ. 204654/Ε1/24-12-
2019 του Υ.ΠΑΙ.Θ. επισημαίνονται τα εξής:
1) Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ήδη εγγραφεί στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ.
( https://opsyd.sch.gr ).
2) Η προθεσμία κατάθεσης της Αίτησης με τα δικαιολογητικά στη ΔΠΕ Λάρισας είναι
από 13/01/2020 ως 12/02/2020, με ωράριο παραλαβής 9:00-13:30.
3) Με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου συμπληρώνεται η Αίτηση και
επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά, όπως ακριβώς καθορίζεται στην Προκήρυξη
του ΑΣΕΠ και στην πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ..
4) Κατατίθενται η πρωτότυπη υπογεγραμμένη Αίτηση με συνημμένα τα
δικαιολογητικά και ένα φωτοαντίγραφο της Αίτησης. Μετά από έλεγχο, οι αιτήσεις
πρωτοκολλούνται, σφραγίζονται και υπογράφονται από αρμόδιο υπάλληλο της ΔΠΕ
Λάρισας, ενώ το φωτοαντίγραφο επιστρέφεται στον υποψήφιο.
5) Παράλληλα οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην
ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) για την Προκήρυξη 1ΓΕ/2019, από
15/01/2020 ως 03/02/2020 και ώρα 14:00.