Με αφορμή περιπτώσεις εκπαιδευτικών που ενδιαφέρθηκαν για έκδοση και αποστολή  Υπεύθυνης Δήλωσης παραίτησης ή/και ανάκλησης αυτής μέσω της GOV.GR  (ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ) σας ενημερώνουμε, ότι οι δυνατότητες λειτουργίας της για την έκδοση και αποστολή των αντίστοιχων Υπεύθυνων Δηλώσεων στην Υπηρεσία μας, περιγράφονται στην σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: Ω7ΖΨ46ΜΤΛΠ-ΡΥΦ) και απο την οποία προκύπτει ότι,  ο συγκεκριμένος κάθε φορά χρήστης θα είναι αυτός που θα προβαίνει στις ενέργειες αποστολής, ενώ το ίδιο το σύστημα της GOV δεν ενεργεί αυτόματα την αποστολή των Δηλώσεων με μόνη την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των στοιχείων σε αυτές.

Επιπλέον, όπως προκύπτει απο τη σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα μας, οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που αναλαμβάνουν οι ίδιοι την υποχρέωση για την αποστολή των αντίστοιχων Υπεύθυνων Δηλώσεων στην Υπηρεσία μας.